پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناقصات

 

آمار بازدید
بازدید روز : 0
بازدید کل : 0
آخرین بروزرسانی:
25 ارديبهشت 1401 ساعت 10:50
مناقصات

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 19 /1400/10 می باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ پایه

(ريال)

شماره فراخوان

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مهلت زمانی دریافت اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی پاکات / ساعت

1

پروژه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری  حوزه آبخیز دارآباد شهرستان شمیرانات

740,273,213, 6

2000004141000038

337

1400/10/25

ساعت 19:00

1400/11/06

ساعت 8:00

1400/11/06

ساعت 8:00

2

پروژه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری  حوزه آبخیز درکه شهرستان شمیرانات

174,835,062, 12

2000004141000039

609

1400/10/25

ساعت 19:00

1400/11/06

ساعت 8:00

1400/11/06

ساعت 8:00

_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: تهران بزرگراه شهید نواب صفوی- بالاتر از میدان جمهوری اسلامی- خیابان شهید کلهر غربی پلاک 246 تلفن 66906443

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 08 /1400/10 می باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ پایه

(ريال)

شماره فراخوان

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مهلت زمانی دریافت اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی پاکات / ساعت

1

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز وردیج و واریش شهرستان تهران

14،706،553،884

2000004141000036

736

1400/10/13

ساعت: 19:00

1400/10/26

ساعت:10:00

1400/10/27

ساعت:8:00

2

اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری سنواتی هزار دره شهرستان شمیرانات به مساحت300هکتار

9،417،000،000

2000004141000035

475

      پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

      اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

      آدرس: تهران  بزرگراه شهید نواب صفوی- بالاتر از میدان جمهوری اسلامی- خیابان شهید کلهر غربی پلاک 246 تلفن 66906443

       اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/06/08 می باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ پایه

(میلیون ریال)

شماره فراخوان

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مهلت زمانی دریافت اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی پاکات / ساعت

1

تأمین 15 دستگاه خودرو جهت اداره کل و شهرستان­های تابعه

12996

2000004141000020

650

1400/06/14 ساعت19:00  

1400/06/25 ساعت12:00 

1400/06/27

ساعت8:00

 

_هزینه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.

_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: تهران بزرگراه شهید نواب صفوی- بالاتر از میدان جمهوری اسلامی- خیابان شهید کلهر غربی پلاک 246 تلفن 66906443

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/05/05 می باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ پایه

(میلیون ریال)

شماره فراخوان

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مهلت زمانی دریافت اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی پاکات / ساعت

1

پروژه­ اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنلگکاری سنواتی دارآباد، یوردچشمه، رحمان آباد، وردیج شهرستان تهران و شمیرانات

14860

2000004141000012

743

1400/05/11 ساعت12:00 

1400/05/23 ساعت9:00  

1400/05/24

ساعت8:00

2

پروژه­ اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنلگکاری سنواتی رودک، هزاردره و زردبند شهرستان شمیرانات

13314

2000004141000013

670

1400/05/11 ساعت12:00 

1400/05/23 ساعت9:00  

1400/05/24

ساعت8:00

3

پروژه­ اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنلگکاری سنواتی افجه، لوارک و هنزا شهرستان شمیرانات

9968

2000004141000014

499

1400/05/11 ساعت12:00 

1400/05/23 ساعت9:00  

1400/05/24

ساعت8:00

4

پروژه عملیات گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان های استان تهران

86000

2000004141000015

4300

1400/05/11 ساعت12:00 

1400/05/24 ساعت9:00  

1400/05/25

ساعت8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_هزینه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.

_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: تهران بزرگراه شهید نواب صفوی- بالاتر از میدان جمهوری اسلامی- خیابان شهید کلهر غربی پلاک 246 تلفن 66906443

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

چاپ | ارسال به ديگران  |